НОВОСТИ УКРАИНЫ
       СОБЫТИЯ В МИРЕ

Новости Украины, события в мире

Запрошуємо до участі у круглому столі на тему «Засекречення генеральних планів міст України – стратегічна необхідність чи рудимент закритого суспільства?»

      У першій половині травня 2010 року Східноукраїнський центр громадських ініціатив проводитиме в м. Києві всеукраїнський круглий стіл на тему «Засекречення генеральних планів міст України – стратегічна необхідність чи рудимент закритого суспільства?».

 Мета круглого столу: обговорити широкий спектр суспільних проблем, пов’язаних із неможливістю реалізації громадянами України права на доступ до генеральних планів міст, та сформувати програму дій для скасування незаконного обмеження доступу до ключового документу з питань містобудування.

 До участі у заході будуть запрошуються зацікавлені представники громадськості та бізнесу, органів державної влади та місцевого самоврядування, науковці, журналісти.

 Організатори вітають міждисциплінарний підхід до розгляду проблеми. В ході роботи круглого столу планується розглянути такі питання (не обмежуючись лише ними):

- можливості громадської участі у плануванні і розвитку міст та проблема засекречення генпланів;

- корупція в органах державної влади, місцевого самоврядування, бізнес-структурах та науково-дослідницьких установах та проблема засекречення генеральних планів;

- узгодження громадських, державних та приватних інтересів в контексті проблеми засекречення генеральних планів;

- розвиток бізнесу та проблема засекречення генеральних планів;

- тощо.

 Для участі у заході необхідно заповнити та надіслати організаторам заходу анкету, що розміщена у додатках до листа, та, за бажанням, текст виступу, оформлений в формі статті. Тексти виступів учасників круглого столу будуть опубліковані у підсумковому проектному виданні. Вимоги до публікацій подані у додатках до оголошення.

Заповнену анкету та текст виступу (в електронному вигляді) необхідно подати до Оргкомітету заходу до 11 квітня 2010 року включно на електронну скриньку zahumanrights@gmail.com.

Запрошені учасники круглого столу будуть поінформовані про час і місце проведення заходу щонайменше за 10 днів до його початку. Організатори заходу відшкодують транспортні витрати запрошених учасників з поза Києва.

З додаткових питань щодо заходу звертайтесь за телефоном 0676409449 або e-mail: zahumanrights@gmail.com   до Юлії Ращупкіної.

 Круглий стіл проводиться у рамках проекту Східноукраїнського центру громадських ініціатив «Через доступ до Генпланів – до містобудування без корупції». Проект має на меті вирішити проблему незаконного обмеження доступу до генеральних планів міст України та їх картографічних складових грифами «Для службового користування» (ДСК) та «Таємно». Ця ініціатива Центру підтримана у рамках програми «Верховенство права» Міжнародного фонду «Відродження».

 Анкета та вимоги до оформлення статей знаходяться нижче або на сайті

 Анкета потенційного участі у круглому столі «Засекречення Генеральних планів міст України – стратегічна необхідність чи рудимент закритого суспільства?»

Прізвище, ім’я,

по батькові учасника

 

Повна назва організації, яку представляє учасник, та посада

 

E-mail

 

Контактний телефон

 

Назва доповіді (за бажанням)

 

Чому ви хочете взяти участь у роботі круглого столу

 (не більше 200 слів)

 

Очікування від участі у заході

 

 Загальна інформація про проблему засекречення генеральних планів міст України грифами «Таємно» та «ДСК»

Згідно Закону України «Про планування та забудову територій» (2000 р.), режим забудови міст має визначатися генеральними планами, детальними планами територій та місцевими правилами забудови. Генеральні плани та місцеві правила забудови мають встановлювати зонування території, єдині умови та обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок. У більшості міст України норми Закону щодо розроблення (коригування), громадського обговорення та затвердження міськими радами генеральних планів, детальних планів та місцевих правил забудови не виконуються. Генеральні плани, інша містобудівна документація є переважно засекреченими і недоступними для громадськості.

У листопаді 2009 – січні 2010 р. Східноукраїнський центр громадських ініціатив (СЦГІ) проводив дослідження доступності для громадськості генеральних планів міст. Для моніторингу були відібрані 46 найбільших міст України, у кожному з яких проживає понад 100 тис. осіб, та 22 міста і селища міського типу із вигідним географічним розташуванням, багаті рекреаційними ресурсами, а відтак із високою вартістю землі. В ході проведеного дослідження 68 місцевим радам України були надіслані інформаційні запити про надання інформації щодо доступу громадськості до текстової та графічної складових генеральних планів міст. Із 68 міст 38 в офіційних відповідях заявили, що генеральні плани у цих містах мають грифи «Для службового користування» та «Таємно» (серед них Київ та Харків). 13 міських та селищних рад, порушуючи закон, проігнорували запит та не надали інформацію. Посадові особи ще 15 місцевих рад повідомили про наявність генеральних планів на офіційних сайтах органів місцевого самоврядування. Після перевірки з’ясувалось, що достатньо повно текстова та графічна складова генплану наявна лише на сайтах 3-х міст.

Основними формальними правовими підставами для засекречення Генеральних планів були Закон України «Про державну таємницю» (1994 р.), ст. 11.1.7 наказу СБУ Наказ «Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю» від 12.08.2005 N 440, згідно з якою до переліку вище згаданих відомостей відносилися топографічні, спеціальні або цифрові карти чи плани міст масштабу 1:25000 та крупніші (я би поставила це після того, як згадаємо закони, бо за рангом постанови нижчі ніж закони), Закон України «Про інформацію» (1992 р.), «Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань, та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави», затверджена Постановою КМУ від 27.11.1998 року № 1893.

Наказом СБУ від 25.11.2009 № 755 вищезазначені картографічні матеріали виключені із числа таких, що становлять державну таємницю; державні органи та органи місцевого самоврядування мають провести роботу щодо їх розсекречення. Обґрунтованість та правомірність обмеження доступу громадськості до генеральних планів у відповідності до ст.30 ЗУ «Про інформацію» та «Інструкції…» викликає серйозні сумніви.

Засекречення генпланів міст суперечить низці норм діючого законодавства. Генплани міст є актами органів місцевого самоврядування. П. 11 ст. 59 ЗУ «Про місцеве самоврядування» зобов’язує органи місцевого самоврядування доводити ухвалені документи до відома населення. Відповідно до п. ч. 4 ст. 30 ЗУ «Про інформацію» до конфіденційної інформації не може бути віднесена інформація, доступ до якої, відповідно до законів України, не може бути обмеженим. Доступ до генеральних планів не повинен обмежуватися, оскільки стаття 30-2 ЗУ «Про планування і забудову територій» зобов’язує органи місцевого самоврядування проводити його громадське обговорення, що неможливе без ознайомлення громадськості із ним. ЗУ «Про планування і забудову територій» не лише не обмежує доступ до генплану міста, а навпаки, зобов’язує органи місцевого самоврядування поширювати його серед мешканців міста.

Вимоги до оформлення статей до видання за підсумками проведення круглого столу  на тему «Засекречення генеральних планів міст України – стратегічна необхідність чи рудимент закритого суспільства?»

 

Для забезпечення високої якості видання матеріалів у збірнику за результатами круглого столу редколегія просить авторів у оформленні статей дотримуватись наведених далі рекомендацій.

 

1. Матеріали для публікації в електронному виданні повинні бути написані українською мовою й оформлені таким чином:

·         у першому рядку ліворуч (у називному відмінку виділити жирним прямим) вказують   Прізвище Ім’я, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи автора (без скорочень); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками; 

у кожному наступному рядку:

·         (по центру прописними літерами, виділити жирним) НАЗВА СТАТТІ;

·         (по центру виділити жирним) Анотація; 

·         (з абзацу) текст анотації українською мовою;

·         (з абзацу) Ключові слова: (перелік ключових слів – бажано від трьох до восьми, не виділяти жирним);

·         текст статті;

·         (по центру виділити жирним) Література

Перелік цитованої літератури укладається за порядком посилання у тексті і оформлюється згідно вимог ВАК. Слово  “Література”  набирається в окремій стрічці і виділяється жирним шрифтом. Зразок оформлення використаних джерел подано нижче. Між текстом статті та переліком цитованої літератури відступ зверху абзацу — 12 pt.  

·         у структурі статті бажано, але не обов’язково, відображати елементи згідно з вимогами ВАК України до наукових статей, а саме:

постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;

формулювання цілей статті (постановка завдання);

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки з даного дослідження;

перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

2. Текст статті має бути набраний шрифтом Times New Roman, 12 кеглем через 1,1 інтервали; верхнє і нижнє поле – 20 мм, ліворуч – 25 мм, праве – 18 мм; абзац – 1,25 см. Назви розділів в тексті статті – по центру, назви підрозділів – з абзацу, таблиці – по центру. Не допускається форматування за допомогою пустих рядків.

РОЗМІР СТОРІНКИ

А4

Відступ ліворуч

25 мм

Відступ зверху

20 мм

Відступ праворуч

18 мм

Відступ знизу

20 мм

3. Рисунки та графіки у статтю вставляють в одному з форматів (jpeg, bmp, tif, gif) з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали). Написи на рисунках виконують шрифтом основного тексту та розміру. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше ніж один) під рисунком по центру тексту – шрифтом розміру 12 накреслення Курсив (Іtalic). Всі об’єкти в простих рисунках, які зроблені у Word, мають бути обов'язково згруповані. Текст статті не повинен містити рисунків і/або текста в рамках, рисунків, розташованих поверх/за текстом й т.і., тобто текст повинен форматуватися таким чином, щоб для всіх об’єктів було встановлено розміщення «у тексті». Складні, багатооб'єктні рисунки з нашаруваннями готувати за допомогою графічних редакторів (CorelDraw, PhotoShop та ін.).

4. Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі Word з розмірами, приведеними до сторінки складання. Основний кегль таблиці 11, заголовок 12. Заголовки таблиць розміщують по центру сторінки, накреслення п/ж, пряме, а нумерація таблиць (якщо їх більше ніж одна) — по правому краю сторінки.

5. Формули подають у форматі Microsoft Equation 3.0 (4.0), вирівнюють по центру посередині тексту і нумерують в круглих дужках з правого краю. Шрифт за визначенням Word: звичайний - 13 пт, великий індекс - 9 пт, маленький індекс - 6 пт, великий символ - 14 пт, маленький символ - 10 пт.

Елементи формул мають бути позначені відповідно до їх функціонального застосування (sin x: sin - функція, х - змінна). Позначення математичних, фізичних та інших величин в тексті та у формулах повинні записуватись курсивом, за винятком sin, cos, tg, ctg тощо; чисел (критеріїв) Re, Nu, Gr, Ar, Pr, En тощо; rot, div, grad, const тощо; позначень буквами грецького алфавіту або цифрами. Індекси в цих величинах потрібно записувати прямими буквами українського і грецького алфавітів та цифрами, а курсивом – буквами латинського алфавіту. Якщо індекс складається з одного скорочення, то крапку після нього не ставлять, якщо ж з кількох скорочень, то крапку ставлять тільки у проміжних скороченнях, крім останнього. В розмірностях величин як букви, так і цифри записують прямим шрифтом, позначення вектора може бути виконано двома способами: або буквою, записаною курсивом, зі стрілкою над нею, наприклад , або жирною буквою не курсивом, наприклад w.

6. У редколегію видання надсилаються два примірники рукопису статті українською  мовою загальним обсягом до 8 сторінок (у тому числі список літератури, таблиці (не більше 4), рисунки (не більше 4)), надруковані на білому папері формату А4 (210 мм×297 мм), відповідний файл у текстовому редакторі Word for Windows 6.0, 7.0.  Один із рукописів підписується автором/авторами.

Адреса для надсилання рукописів: СЦГІ, 30-й квартал 2/14, м.Луганськ, 91005. Електронна пошта для надсилання електронних варіантів статтей: zahumanrights@gmail.com .

Реколегія підтверджує отримання матеріалів надісланих електрнною поштою. Якщо протягом тижня ви не отримали підтвердження отримання вашої статті електронною поштою будь ласка передзвоніть нам за телефоном (0642) 391734 або (067) 6409440.

На окремому аркуші надається інформація про авторів (прізвище та ім’я, повна назва організації, посада, вчений ступінь і звання, поштова адреса, телефон, е-mail). Редакція, за погодженням з автором, може скорочувати й редагувати матеріал. Відповідальність за зміст статті несе автор. 

Зразок оформлення використаних джерел

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Монографії (один-три автори)

Мороз О.І., Тревого І.С., Шевченко Т.Г. Геодезичні прилади: Підручник. – Львів: Львівська політехніка, 2005. – 263с.

Чотири автори

Инженерная геодезия / Е.Б.Клюшин, М.И.Киселев, Д.Ш.Михелев,В.Д.Фельдман / Под ред. Х.К.Ямбаева. – М.: Высшая школа, 2000. – 464 с.

П'ять та більше авторів

Маркшейдерские работы на карьерах и приисках / М.А. Перегудов, Й. Й. Пацев, В.И. Борщ-Компаниец й др. – М.: Недра, 1980. – 366 с.

Перекладні видання

Гофманн-Велленгоф Б., Ліхтенеггер Г., Коллінз Д. Глобальна система визначення місцеположення (GPS): теорія і практика: Пер. з англ. – К.: Наукова думка, 1996. – 380 с.

Збірки наукових праць

Кучер О., Ренкевич О., Лепетюк Б., Заєць І. Науково-технічне забез печення впровадження референтної системи координат для території України // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: 36. наук. пр. – Л., 2003. – С. 2331

Складові частини журналу

Двуліт П.Д., Савчук С.Г. Гравітаційне поле Землі й розвиток фундаментальної геодезичної мережі України // Вісник геодезії та картографії. – 2002. – №1 . – С. 53–58. Літнарович P.M., Кравцов М.І., Яроцький П.П. Порівняльний аналіз точності елементів суцільних і несуцільних спостережень тріангуляції // Інженерна геодезія. – 1999. – Вип. 48. – С. 10–15. Третяк К.Р. Узагальнений критерій оптимізації геодезичних мереж // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2001. – Вип.. 51. – С. 54–57.

Тези доповідей

Корольов В.М. Оцінка точності визначення напряму нерухомих орієнтирів // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища – GPS- і GIS-технології.: 36. наук. доп. Х Міжн. наук.-техн. симпоз. (Алушта, верес. 2005). – Л., 2005. – С. 217–222.

 

 

   

Сухая Балка: «русские горки» в Кривом Рогу

Сухая Балка: «русские горки» в Кривом Рогу Аттракцион, в котором сидя в вагончике со скоростью более 100 км в час то круто спускаешься, то поднимаешься, у нас принято называть «американскими горками». Но этот термин используют только в постсоветских странах. В Америке же используют название «русские горки» и оно более верно, поскольку самым первым упоминанием оШУСТЕР DEAD. МЕТОД УНИЧТОЖЕНИЯ СТРАНЫ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Не нужно завидовать Оскару. Звездой может стать каждый. С понедельника по четверг по часу, а в пятницу четыре часа непрерывно у депутатов Верховной Рады и министров правительства — время славы. У звездного часа есть имя — Шустер Live. ШУСТЕР DEAD. МЕТОД УНИЧТОЖЕНИЯ СТРАНЫ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ Украинские депутаты и министрыНовости Украины, события в мире

Кто изолирует Россию, вредит сам себе ("Sueddeutsche Zeitung", Германия)

Спустя три месяца после кавказского кризиса политические волнения и бурления в средствах массовой информации улеглись с обеих сторон. Мы не вступили в новую фазу 'холодной войны'. И еще меньше нам следует опасаться военного противоборства. Однако кризис нарисовал на стене зловещее предзнаменование: существует угроза, что почти двадцатилетняя работа по установлению кооперационных связей с РоссиейНовости Украины, события в мире

Фирташ, Левочкин, Балога: механизмы аферы

Мы уже писали о том, что, по словам украинского Премьера, во время дополнительной эмиссии гривны в объеме 40,3 млрд. грн., была построена непрозрачная система как установления валютного курса, так и направления этих средств для национальной банковской системы. В частности, львиная часть - 7,9 млрд. грн. - достались банку «Надра», хотя в Украине работает больше 180 банков. «Это макрокоррупционная, макроспекулятивная операция, которая явным образом
© НОВОСТИ УКРАИНЫ, СОБЫТИЯ В МИРЕ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ГОСТЕВАЯ КНИГА